Związki zawodowe mają dbać o pracowników firmy, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych związek zawodowy może być utworzony przez co najmniej 10 uprawnionych pracowników w firmie.

Pracownicy muszą uchwalić statut, a następnie wystąpić o rejestrację w KRS. Po zarejestrowaniu związku zawodowego staje się on osobą prawną. Związki zawodowe mają prawo do tworzenia federacji i konfederacji narodowych. Pracodawca nie może rozwiązać ani zmienić umowy o pracę związkowca za wypowiedzeniem bez zgody związku zawodowego. Związki zawodowe mają prawo do negocjowania i wykonywania układów zbiorowych pracy i innych porozumień. Posiadają prawo do uzgadniania zasad wewnętrznych, zwłaszcza zasad pracy i wynagrodzeń, mają prawo do opiniowania projektów legislacyjnych, ustaw lub innych aktów normatywnych. Posiadają prawo do opiniowania indywidualnych spraw pracowniczych, w szczególności rozwiązania umowy o pracę oraz prawo do informacji i konsultacji podczas zwolnień grupowych. Akcje zbiorowe reguluje ustawa o zbiorowym rozwiązywaniu sporów pracy. Prawo do strajku gwarantuje Konstytucja RP, ale organizowanie strajków zastrzeżone jest dla związków zawodowych. Strajk jest ostatecznym etapem rozwiązywania sporów zbiorowych i musi być poprzedzony obowiązkowymi negocjacjami i mediacją oraz opcjonalnie arbitrażem.

Ustawa o informowaniu pracowników i konsultowaniu się z nimi stanowi, że pracodawcy zatrudniający 50 lub więcej pracowników muszą poinformować ich o prawie do powołania rady zakładowej.

Rada jest wybierana przez wszystkich pracowników, a jej skład zależy od wielkości firmy trzech, pięciu lub siedmiu członków, chyba że liczba jest ustalona w porozumieniu z pracownikami. Pracodawca ma obowiązek poinformować radę pracowników o działalności i sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, a także o wszelkich istotnych zmianach w organizacji pracy lub zatrudnieniu. Rada ma również prawo przedstawiać swoje niewiążące opinie w szeregu spraw. W różnych sporach pomiędzy związkami a pracodawca może pomóc prawnik wrocław.

Author