Osoby, które były represjonowane w czasie komunizmu mogą obecnie dochodzić swoich praw, mogą uzyskać odpowiednie odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy wynikłe z wydawania lub wykonywania orzeczeń i decyzji sądów komunistycznych, także sądów wojskowych.

W tym przypadku warto zwrócić uwagę, iż wiele osób zostało internowanych w związku ze stanem wojennym wprowadzonym 13 grudnia 1981 roku, wówczas zostało internowanych 10 000 osób, które mogą ubiegać się o odszkodowania z tego tytułu.

Represje wobec opozycji wolnościowej w czasach PRL

Jak uzyskać odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych?

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych w czasie komunizmu. Dodatkowo także ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku dodatkowo mówi o tym, iż odszkodowanie należy się także osobom, które zostały skazane, jednak z pewnych względów nie odbyły kary, zatem ilość osób uprawnionych do odszkodowania jest dość duża. Z pewnością warto dochodzić swoich praw, uzyskać odszkodowanie za straty w fizycznym czy też moralnym znaczeniu, które ponieśli podczas walki opozycyjnej.

Oczywiście w tym przypadku warto zwrócić uwagę, iż są to roszczenia, które się nie przedawniają, można je złożyć w każdej chwili, może to zrobić osoba represjonowana lub też po jej śmierci rodzeństwo, małżonek lub też dzieci. Naturalnie może to zrobić także prokurator, Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, ale także organizacje, które zrzeszają osoby represjonowane. Oczywiście zaliczają się do nich także osoby, które w latach 1982-1983 przechodziły dodatkową służbę wojskową, czy też osoby represjonowane przez radzieckie organy w latach 1944-1956.

Z pewnością odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych zostanie wypłacone po unieważnieniu orzeczenia sądu komunistycznego wydanego w tamtym okresie. Wówczas będzie można wnieść sprawę do Sądu Okręgowego w celu zasądzenia odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Mogą być to odszkodowania związane z czasem spędzonym w więzieniu przez daną osobę, czy też straty związane z utratą pracy, co następnie mogłoby spowodować zmniejszenie emerytury czy też renty dla osoby represjonowanej.

Author